Printer Friendly Version Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje @ 3 March 2017 08:16 AM

3. mart 2017. godine

Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje

 

Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), poziva državljane bivših republika SFRJ, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, kao i državljane Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ, da prijave svoja potraživanja.

Prijava potraživanja može se poslati putem pošte na adresu: Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, Sremska 3-5, Poštanski pregradak: 570, 11000 Beograd 6, sa naznakom „Prijava potraživanja po osnovu devizne štednje”, počev od dana objavljivanja ovog poziva.

Prijava potraživanja može se i neposredno predati od 6. marta 2017. godine na šalterima Ministarstva finansija – Uprave za javni dug (u daljem tekstu: Uprava), Sremska 3-5, Beograd, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

  Prijem prijava potraživanja može se zakazati preko brojeva telefona:
+381 11 2021 300; +381 11 2021 301.

Prijava potraživanja ne može se podneti elektronskim putem.

Prijava potraživanja podnosi se na Obrascu 1. - Prijava potraživanja koji je odštampan uz ovaj poziv. Obrazac 1. - Prijava potraživanja podnosi se u tri primerka.

Obrazac se može preuzeti na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs , Uprave www.javnidug.gov.rs, Agencije za osiguranje depozita www.aod.rs i Narodne banke Srbije www.nbs.rs. Obrazac se može preuzeti i na šalterima Uprave, na kojima se predaje prijava potraživanja.

Uz prijavu potraživanja devizni štediša je dužan da podnese sledeću dokumentaciju:
1)    overenu kopiju lične karte ili pasoša deviznog štediše;
2)    original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta;
3)    original devizne štedne knjižice;
4)    original izjave deviznog štediše date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, overene kod nadležnih organa, da svoju deviznu štednju nije preneo na drugo lice;
5)    original potvrde nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji su se nalazile filijale banaka u kojima je položena štednja, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ (informacija će biti dostupna na sajtu Uprave   www.javnidug.gov.rs);
6)    originale potvrda nadležnih organa i institucija svih bivših republika SFRJ u kojima je devizni štediša imao prebivalište, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ – ako je menjao prebivalište u više republika;
7)    original izvoda iz matične knjige venčanih ili drugi dokument iz koga se vidi promena ličnog imena (ime i prezime);
8)    original izvoda iz matične knjige rođenih maloletnog lica koje je naslednik štednje.

  U slučaju kad se o nekom od napred navedenih dokumenata vodi službena evidencija kod organa u Republici Srbiji, a nije dostavljen uz prijavu potraživanja, Uprava će takav dokument pribaviti po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ako prijavu potraživanja u ime i za račun deviznog štediše podnosi ovlašćeno lice, to lice, pored navedene dokumentacije pod tač. 1) do 8) dostavlja overenu kopiju svoje lične karte ili pasoša, kao i original ovlašćenja koji je nadležni organ overio nakon dana objavljivanja poziva za prijavu potraživanja.

Ako je devizna štednja stečena nasleđivanjem, naslednik devizne štednje, pored dokumentacije navedene pod tač. 1) do 8), dostavlja original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta ostavioca, original potvrde navedene pod tač. 5) i 6) koje se odnose na ostavioca, original izvoda iz matične knjige umrlih, kao i original pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo ovu dokumentaciju, ostali naslednici mogu o tome obavestiti Upravu i tada se smatra da su i oni podneli tu dokumentaciju.

Ako je više naslednika devizne štednje, svaki naslednik podnosi prijavu potraživanja za svoj nasledni deo u skladu sa ovim pozivom.Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo original devizne štedne knjižice ili ako je jedan od naslednika ostvario svoje pravo na naplatu devizne štednje u skladu sa propisima Republike Srbije, smatra se da su i ostali naslednici podneli original te knjižice o čemu obaveštavaju Upravu.

Ako je vlasnik devizne štednje umro, a nije pravnosnažno okončan postupak za raspravljanje zaostavštine, naslednik može podneti prijavu potraživanja koja sadrži podatke o vlasniku devizne štednje koji je umro i uz koju dostavlja original izvoda iz matične knjige umrlih. Ostala dokumentacija se dostavlja nakon pravnosnažno okončanog postupka za raspravljanje zaostavštine.

Dokumentacija iz ovog člana dostavlja se zajedno sa prevodom na srpski jezik koji je overen od strane ovlašćenog tumača za srpski jezik.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom pozivu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Prijava potraživanja može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog poziva.

O utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje Uprava odlučuje najkasnije u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava potraživanja.

Dodatne informacije u vezi sa prijavom potraživanja mogu se dobiti preko brojeva telefona: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 i putem elektronske pošte preko e-mail adrese staradevizna@komisijasds.gov.rs.
 

http://www.helsinki.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Poziv_SDS_14022017.pdf